పుట్టంరాజువారి కండ్రిగ కు సచిన్ రావాడంతో గ్రామస్తులంతా పండగ లా జరుపుకున్నారు

Leave a Reply

Your email address will not be published.