5వేల రుపాయల నోట్లు వస్తున్నాయ నే ప్రతిపాధన పై ఆర్‑బీఐ స్పష్టం చేసింది

Leave a Reply

Your email address will not be published.