“మందు సీసాలు రెండివ్వండి”

Leave a Reply

Your email address will not be published.