బాల కార్మిక వ్యవస్థను రూపుమాపేందుకు ప్రపంచమంతా ఉక్కు సంకల్పంతో ఉద్యమించాలని కైలాష్ సత్యార్థి పిలుపునిచ్చారు…..

Leave a Reply

Your email address will not be published.