చక్రిని నువ్వే చంపావంటూ చక్రి భార్య శ్రావణికి వేధింపులు….

Leave a Reply

Your email address will not be published.