ఆగడు సినిమా చూసాక మా లంటి సినిమా ప్రియులకు బాగ విసుగొచ్హింది, ఇక ఫాన్స్ సంగతి చెప్పక్కర్లెదు. మహెష్ బాబు వీరాభిమాని సలహపూర్వక కొపము

Leave a Reply

Your email address will not be published.