“ఏంటి అంత కోపంగా ఉన్నావ్..?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.