జిల్లా వ్యప్తంగా వున్న పాఠశాలల్లో మౌళీక సదుపాయాలు , మరుగుదొడ్ల నిర్మాణానికి ప్రత్యెక ద్రుష్టి : ఉప ముఖ్యమంత్రి

Leave a Reply

Your email address will not be published.