ప్రభుత్వ ప్రి మెట్రిక్ మైనారిటి బాలికల వసతి గ్రుహమును సందర్సించిన మైనారిటి సంక్శేమాధికారి శ్రీ యస్. మస్తాన్ వలి

ఓటు హక్కు వినియోగం పై జిల్లా వ్యాప్తంగ అన్ని స్కూల్స్, కలేజీ లలో ప్రతిగ్ణ : జిల్లా కలెక్టర్
భక్తిరస చిత్రాల హీరోగా పేరుగాంచిన యువ సామ్రాట్ నాగార్జున మరో ఆధ్యాత్మిక చిత్రంలో…..

ప్రభుత్వ ప్రి మెట్రిక్ మైనారిటి బాలికల వసతి గ్రుహమును సందర్సించిన మైనారిటి సంక్శేమాధికారి శ్రీ యస్. మస్తాన్ వలి

Govt pre metrick Hostel

ఓటు హక్కు వినియోగం పై జిల్లా వ్యాప్తంగ అన్ని స్కూల్స్, కలేజీ లలో ప్రతిగ్ణ : జిల్లా కలెక్టర్
భక్తిరస చిత్రాల హీరోగా పేరుగాంచిన యువ సామ్రాట్ నాగార్జున మరో ఆధ్యాత్మిక చిత్రంలో…..

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *