“ఈ విషయంలో మాత్రం మా నాన్నలా మనం తొందరపడకూడదు”

Leave a Reply

Your email address will not be published.