బెంగుళురు కి చెందిన ఓ కన్నడ బాలిక కర్నుల్ లొ ప్రత్యక్షం అయ్యింది

IMG_0560బెంగుళురు పఠశా లలొ అయిదొవ తరగతి దక చదువుకున్న అఖిలాదివ్య అనె బాలిక తల్లిదండ్రులు చిన్నప్పుడే చనిపొయారని అందువల్లె తను ఇక్కడికి వచినట్టు తెలిపింది ఆమెను నగర శివారులొని పెద్దపడు గ్రామం దగ్గర శిశుగ్రుహ లొ చేర్చారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *