30 ఏళ్లుగా తలదాచుకుంటున్న ఇళ్లు కళ్లెదుటే నేలమట్టమయ్యాయి

Leave a Reply

Your email address will not be published.