ప్రతి నెల 1వ తేదీ కి నిత్యవసర సరుకుల కార్డు దారులకు అందేలా చర్యలు

ఫిబ్రవరి 12 నుండి 14 వరకు మహ శివరాత్రి సభలు
మార్కెట్ యార్డ్ కమిటి నూతన అధ్యక్సులుగా నగరూరు శమంతక మణి ప్రమాణ స్వీకారం

ప్రతి నెల 1వ తేదీ కి నిత్యవసర సరుకుల కార్డు దారులకు అందేలా చర్యలు

Ration

 

ఫిబ్రవరి 12 నుండి 14 వరకు మహ శివరాత్రి సభలు
మార్కెట్ యార్డ్ కమిటి నూతన అధ్యక్సులుగా నగరూరు శమంతక మణి ప్రమాణ స్వీకారం

Related Topics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *